Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 1. Az Adatkezelő adatai
 • Adatkezelő: ERT Hungary Kft.
 • Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 888186
 • Adószám: 14085392-2-42
 • Honlap: manawize.io
 • Telefon: (06 1) 599 9877
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége]
 1. Az adatkezelés alapja
 • Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok védelméről (GDPR)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 1. Fogalmak
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett műveletek összessége.
 • Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő személy vagy szervezet.
 • Címzett: aki vagy amellyel a személyes adatot közlik.
 1. Alapelvek Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe:
 • Jogszerűség, tisztesség és átláthatóság
 • Célhoz kötöttség
 • Adattakarékosság
 • Pontosság
 • Korlátozott tárolhatóság
 • Integritás és bizalmas jelleg
 • Elszámoltathatóság
 1. Adatkezelési tevékenység a.) Regisztráció a https://manawize.io/ oldalon
 • Adatkezelés célja: A honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét szolgálja a regisztráció.
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
 • Az érintettek kategóriái: A honlap látogatói, olyan természetes személyek, akik elmúltak 16 évesek.
 • Személyes adatok köre: Felhasználónév, név, email cím, jelszó, 16. életév betöltése.
 • Adatmegőrzési idő: A regisztráció törlését követő 1 év végéig.
 • Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
 • Adatok forrása: A személyes adatok forrása a felhasználó.
 • Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az oldalra regisztrálni és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

Ezen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az Ön jogait és tájékoztassa Önt arról, hogy személyes adatait hogyan kezeljük. Kérjük, olvassa el gondosan és vegye figyelembe az itt rögzített információkat. Amennyiben további kérdései vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő elérhetőségein.

Kérdésed van?

Válassz meeting időpontot!

A te cégednek miben segíthetünk?

Bízd ránk az IT terheit!